इतके दिवस फक्त विद्यार्थीच म्हणत होते. आता संपूर्ण जगच म्हणणार …. सत्य कधी लपून राहत नाही …

by - 1:49 AM

इतके दिवस फक्त विद्यार्थीच म्हणत होते. आता संपूर्ण जगच म्हणणार ….
सत्य कधी लपून राहत नाही …

You May Also Like

0 comments